Trin for trin – vejen frem til elektroniske arbejdspladsbrugsanvisninger (APB)

Nr. Vejledning
1 Ved denne gennemgang / sanering af produkterne (dåser, flasker, sække mv.) minimeres antallet af kemiske produkter. Dermed reduceres arbejdet med at udarbejde Arbejdspladsbrugsanvisninger.

Produkter der

 • er for gamle,
 • ens produkter fra forskellige leverandører, eller
 • er unødvendige

kasseres, og afleveres på kommunens modtageplads

2 De produkter der er tilbage samles på relevante (få) steder hvor de anvendes
3 Der skal udarbejdes en indkøbspolitik for indkøb af virksomhedens kemiske produkter. Formålet med indkøbspolitikken er, at

 1. der indkøbes de mindst farlige produkter og færrest muligt forskellige produkter, og
 2. der ikke indkøbes nye produkter uden, at der samtidig udarbejdes en Arbejdspladsbrugsanvisning

Dvs. indkøbspolitikken skal sikre en klar ansvarsfordeling og begrænse antallet af nye produkter ved indkøb. Fx ved at én eller få personer står for indkøb og sikrer at der udarbejdes APB. Herved er der også mulighed for at begrænse antallet af leverandører, og indkøbe færrest muligt ens produkter med forskellige leverandører mv. Netop dette vil minimere arbejdet med at udarbejde og ajourføre APB.

Se vejledningen om hvordan en indkøbspolitik kan se ud.

4 For hvert produkt noteres følgende i et produktregneark:

 • produktnavn fra etiketten,
 • varenummer,
 • produkttype,
 • anvendelsessted,
 • opbevaringssted,
 • Leverandør
 • producent,
 • evt. bemærkninger

På denne måde får man overblik over hvilke og antal af produkter der anvendes på virksomheden. Man kan i regnearket sortere efter leverandør, produkttype osv.

Man får på den måde også udarbejdet den lovpligtige liste over de produkter, som der anvendes på virksomheden.

Se vejledningen om hvordan et produktregneark kan se ud.

5 Leverandøren for hvert enkelt produkt bedes om at fremsende produktets sikkerhedsdatablad (SDS)*. Vedlæg en reduceret udgave af produktregnearket til hver af jeres leverandører med oplysning om produktnavn fra etiketten, varenummer, produkttype og producent.
6 Der udarbejdes en APB forside til hvert produkt / (SDS) med de lokale oplysninger om, hvilke værnemidler som åndedrætsværn, handsker og andre foranstaltninger der skal anvendes ved brug, spild, brand. I skal også skrive hvor værnemidler kan hentes mv.

 

Se vejledningen om udfyldelse af APB forsider til SDS og vejledningen om skabelon til APB forside til SDS.

Arbejdspladsbrugsanvisningen, bestående af SDS med tilhørende forside med de lokale oplysninger, og den tilhørende lovpligtige liste over produkter der anvendes på virksomheden foreligger nu elektronisk og er derfor let at ajourføre. Fx med nye produkter og produkter der ikke anvendes mere.

Den lovpligtige liste over de produkter som I anvender på virksomheden fremkommer automatisk, når I har indtastet produkterne.

 

Ved midlertidige arbejdssteder som fx i B/A branchen er en elektronisk løsning som Sikkerhedskortet ideel, idet man på byggepladsen kan få direkte adgang til APB via virksomhedens egen hjemmeside. Alternativet er her en mappe på papir på hver byggeplads, hvilket kan være meget ressourcekrævende at ajourføre.

7 Giv et password til de medarbejdere der arbejder med jeres kemiske produkter til Sikkerhedskortet på jeres egen hjemmeside
8 Medarbejdere, der arbejder med jeres kemiske produkter, kan nu elektronisk nemt og hurtigt fremsøge oplysninger om, hvordan man arbejder sikkert og sundt med produkterne.

 

Oplysningerne i Sikkerhedskortet skal kun ajourføres når der tages nye produkter i brug eller produkter ikke skal bruges mere. Herudover spørger I jeres leverandør én gang årligt, om der er ændringer i det sikkerhedsdatablad, som der blev fremsendt til jer for et år siden.

Se vejledningerne om kontakt til leverandører.

 

Det er en god ide, at sætte et fast punkt på dagsordenen til møder i AMO om ajourføring af Sikkerhedskortet samt status for anvendelse af nye kemiske produkter.

Se også vedlagte forslag til dagorden for AMO.

26-10-2014

 

*Ifølge REACH: Artikel 31, Stk. 1″ Leverandøren af et stof eller en blanding skal forsyne modtageren af stoffet eller det kemiske produkt med et sikkerhedsdatablad udarbejdet i overensstemmelse med bilag II”,

Artikel 31, Stk. 8 ” Et sikkerhedsblad skal leveres gratis i papirform eller elektronisk senest på den dato, hvor stoffet eller blandingen leveres for første gang”. Se link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20120601:DA:PDF

 


Leave a Reply