7 Oplær og instruer

Mundtlig instruktion

Instruktionen er altid mundtlig og understøttes af den skriftlige instruktion og det materiale, der er udarbejdet ved den kemiske risikovurdering af jeres farlige kemi. Oplæring og instruktion skal tage højde for:

  • De farlige stoffer og materialer, der anvendes og risikoen ved at arbejde med dem. Her kan listen over jeres kemiske produkter og de kemiske processer bruges.
  • Hvordan arbejdet skal udføres, så stofferne og materialerne håndteres, bruges og opbevares korrekt
  • Brug af sikkerhedsforanstaltninger under arbejdet:
    • Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal anvendes
    • Hvordan personlige værnemidler som fx åndedrætsværn og handsker bruges, aftages efter brug, opbevares og rengøres korrekt. Det gælder også virksomhedens arbejdsprocesser, hvor der kan være risiko for udsættelse for farlige stoffer og materialer, som fx støv
  • Foranstaltninger ved uheld, brand, spild m.m.
  • Bortskaffelse af stoffer og materialer og værnemidler efter endt brug samt håndtering af affald.

Oplæring samt mundtlig instruktion

Når de ansatte kan blive udsat for særligt farlige stoffer og materialer, særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold, eller hvis den kemiske risikovurdering tilsiger det, kan det være nødvendigt at supplere instruktionen med en egentlig oplæring eller uddannelse. Eksempler herpå er arbejdsprocesser med brug af cytostatika samt epoxy- og polyurethan produkter.

Der er således lovkrav om uddannelse ved brug af epoxy og polyurethan produkter. Og når I passer og plejer borgere, der er i ambulant behandling med kemoterapi, skal der tages særlige forholdsregler for at beskytte jer mod giftige medicinrester af typen cytostatika, som patienter udskiller i op til fem dage efter behandlingen. Se link til vejledning herom fra BFAvelfærd og offentlig administration.

Se også link til video om instruktion.