Nu kan oplysningerne om sikkert arbejde med kemi fremsøges elektronisk fra Sikkerhedskortet, fx via smartphone, tablet og PC

Medarbejdere, der arbejder med jeres kemiske produkter, kan nu elektronisk nemt og hurtigt fremsøge oplysninger om, hvordan man arbejder sikkert og sundt, når man udsættes for kemi.

På midlertidige arbejdssteder som fx i B/A branchen giver en elektronisk løsning som Sikkerhedskortet mulighed for, at man på byggepladsen kan få direkte elektronisk adgang til kemisk risikovurdering og instruktion fra virksomhedens egen hjemmeside via smartphone, tablet eller PC.

Oplysningerne i Sikkerhedskortet skal kun ajourføres, når der tages nye produkter i brug, eller når produkter ikke skal bruges mere. Herudover spørger I jeres producent én gang årligt, om der er ændringer i det sikkerhedsdatabladet.

Se vejledningen om kontakt til producenter.

Det er en god ide, at sætte et fast punkt på dagsordenen til møder i arbejdsmiljøorganisationen – AMO om ajourføring af Sikkerhedskortet samt status for anvendelse af nye kemiske produkter.

Se også vedlagte forslag til dagsorden og resumé af møder i AMO.

*Ifølge REACH: Artikel 31, Stk. 1” Leverandøren af et stof eller en blanding skal forsyne modtageren af stoffet eller det kemiske produkt med et sikkerhedsdatablad udarbejdet i overensstemmelse med bilag II”,

Artikel 31, Stk. 8 ” Et sikkerhedsblad skal leveres gratis i papirform eller elektronisk senest på den dato, hvor stoffet eller blandingen leveres for første gang”. Se link: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2006R1907:20120601:DA:PDF

Retur